Spring til indhold

Natur, biodiversitet og rene søer

Rene søer
Furesøen var engang Danmarks reneste sø. I dag bliver den og Farum Sø ved større regnskyl fyldt op med store mængder spildevand. 340 millioner liter urenset spildevand er over fem år udledt i Farum Sø. Det sker endda tæt på badestranden ved Doktorens Bugt. Det er fuldstændigt hovedrystende, at der endnu ikke er sat en prop i den udledning. Vi skal iværksatte initiativer, så den markant udledning stopper. Spildevandsudledningen er skyld i ophobede mængder af fosfor og kvælstof. Det forringer badekvaliteten, øger andelen af farlige alger i vandet og ødelægger muligheden for et sundere dyreliv i søerne og Mølleåen. Samtidig udleder vi store mængder kvælstof og fosfor via det rensede spildevand og separate regnvandsudløb. Der skal vi sætte ind, så vandet bliver renset bedre. Også for mikroplast og medicinrester.


Mere vild natur, store græsædere og god bynær natur
Vi skal i Furesø give mere plads til vild natur og biodiversitet. Kommunens græsarealer behøver ikke at blive slået på ugentlig basis. Kommunen skal frem i bussen, og udlægge flere områder til ”Vild med vilje” hvor man fremmer det vilde liv. Områder som Baunesletten skal der passes mere på, så vi ikke mister biodiversiteten, men i stedet øger den. Violetrandet ildfugl skal vi sætte ind for at værne om. Vores drikkevandsboringer skal sikres fra sprøjtning.

Jeg drømmer om flere store græsædere i Furesø. Dyr som kan gå ude hele året og give os mere biodiversitet og en rigere natur. Vi har scoret højt i kommunernes naturkapitalindeks. Og den viser at vi skal værne om og naturudvikle vores skove. Søerne scorer overraskende højt, på trods af den mindre gode vandkvalitet. Det skyldes primært områdets funktion som fuglebeskyttelsesområde. Kommunens marker og bynære natur kan der arbejdes meget mere med. Det potentiale ser jeg gerne forløst i fremtiden.